Dlaczego serwerownie należy gasić gazem?

Serwerownia jest specjalistycznym pomieszczeniem, w którym mieszczą się serwery, macierze dyskowe oraz inne urządzenia serwerowe i sieciowe. Ze względu na specyfikę serwerowni należy przestrzegać kilku zasad korzystania z tego pomieszczenia.

gaszenie serwerowniAutoryzowany dostęp i rejestracja wizyt

Serwerownia stanowi centrum przechowywania danych i przetwarzania informacji, dlatego też dostęp do niej powinien być ściśle kontrolowany. Do pomieszczenia serwerowni mogą dostać się wyłącznie uprawnione osoby, które każdą wizytę powinny odnotowywać w dzienniku wizyt. Również zmiany, które zostaną dokonane, np. aktualizacje systemu czy zmiany w konfiguracji sprzętu wymagają udokumentowania. Regularnie prowadzona dokumentacja jest nieocenioną pomocą w przypadku awarii lub błędu systemu informatycznego. Im więcej osób ma dostęp do serwerowni, tym większe zamieszanie i ryzyko.

Monitoring pracy serwerowni

Ciągła praca systemów informatycznych jest kluczowa dla działalności firmy, a każda awaria w serwerowni generuje straty. Aby ograniczyć ryzyko awarii, wszystkie istotne parametry powinny być monitorowane. Monitoring obejmuje warunki środowiskowe, czyli temperaturę i wilgotność powietrza, a także stan instalacji sieciowej, infrastruktury IT, działanie aparatury kontrolno-pomiarowej, stan sprawności źródeł światła. Nowoczesne systemy monitoringu serwerowni na bieżąco kontrolują najważniejsze parametry oraz informują administratorów o zaistniałych sytuacjach awaryjnych związanych z wilgotnością, przegrzaniem, zadymieniem, przerwami w zasilaniu itp.

Czynności zabronione w serwerowni

W serwerowni mieści się sprzęt elektroniczny, dlatego też przebywając w pomieszczeniu, należy zachować ostrożność. Zabronione jest używanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz stosowanie czynników mogących wywołać zapłon w pomieszczeniach serwerowni. Instrukcje BHP dla serwerowni  zabraniają również eksploatacji niesprawnych urządzeń, składowania przedmiotów w przejściach serwerowni oraz trzymania materiałów palnych w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy serwerowni należy natychmiast powiadomić o tym fakcie przełożonego. Sprzątanie serwerowni może wykonywać wyłącznie przeszkolony, upoważniony personel.

Brak zachowania należytej uwagi podczas użytkowania serwerowni może przyczynić się do powstania poważnej awarii, co grozi utratą danych, a w konsekwencji poważnymi stratami dla firmy. Może również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w niej osób.